Beleidsplan

Projecten

Het bestuur identificeert op consistente en regelmatige wijze mogelijke projecten.
Daartoe zullen geeigende bronnen voor informatie geraadpleegd worden. Eventuele projecten moeten aan de volgende criteria voldoen:

  • het moet een ‘erkend’ goed doel betreffen (bijvoorbeeld indien het een Nederlands goed doel betreft: een algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld in de Wet op de Inkomstenbelasting 2001)
  • doelstellingen van het eventueel project moeten helder omschreven en meetbaar zijn
  • de stichting zal maximaal 50% van de financieringsbehoefte van een project dekken (d.w.z. er moeten mede-financiers zijn)
  • de stichting zal geen ‘algemene’ fondsen (zoals Hartstichting, Liliane Fonds, e.d.) steunen omdat persoonlijke betrokkenheid bij de uitvoering niet gegarandeerd kan worden

Het is niet noodzakelijk dat op elk moment in tijd projecten ondersteund worden in alle vier doelgebieden.


Duur projecten

Er zal naar gestreefd worden 70 – 80 % van de jaarlijkse gelden te besteden aan meerjarige projecten.


Werkwijze

Het bestuur komt iedere 2 maanden bij elkaar. Projecten ter mogelijke ondersteuning

  • worden door het bestuur zelf actief gezocht
  • komen per aanvraag binnen

Mogelijke projecten dienen te passen in de beleidsdoelstelling. Bij voorkeur wordt gekeken naar projecten in de Benelux. Bij een positief besluit door het bestuur wordt door beide partijen een contract getekend. Deze contracten worden bewaard op de Lentedreef 20, te Oud-Turnhout (2360). Er wordt naar gestreefd altijd concrete zaken te schenken (dus niet zomaar geld), bij voorkeur in samenwerking met andere sponsoren. Alle projecten worden opgevolgd en bezocht.


Financiële verantwoording

Financiële verantwoording


Evaluatie

Er wordt door de stichting een projectadministratie gevoerd, die het mogelijk maakt projecten individueel te volgen en te beoordelen. Per project zullen vooraf beslissingen en meetpunten vastgelegd en gedefinieerd worden. Dit geldt tevens voor de door de stichting gewenste daadwerkelijke betrokkenheid bij de uitvoering van individuele projecten. Gedurende het jaar zal het bestuur op regelmatige wijze op haar bestuursvergaderingen de ‘lopende projecten’ evalueren. Voor afgeronde projecten zal een slotevaluatie plaatsvinden. Deze eindbeoordelingen worden gearchiveerd.


Administratie

De administratie van de stichting wordt gevoerd volgens boekhoudkundige regels zoals die van toepassing zijn op stichtingen van deze aard.


Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.